Washington- og Unesco-konventionerne

 

Salg af truede dyre og plantearter – Washingtonkonventionen

auktionshuset.com og Washingtonkonventionen (CITES)
auktionshuset.com overholder alle gældende regler for salg af truede dyre- og plantearter. Det er de nationale myndigheder, der fastlægger rammerne for, hvilke udstoppede dyr, trofæer og skind, der må handles med i det pågældende land. I al salg på Auktionshuset.com følger vi altid alle retningsliner fra de nationale myndigheder, der forvalter den gældende internationale CITES-konvention i de lande, hvor Auktionshuset.com har auktionshuse. Det vil sige, at vi følger de nationale myndigheders bestemmelser og beslutninger, der helt ned pr. specifik objekt sikrer overholdelse af al international lovning på området, baseret på CITES’ etiske holdninger. Vi har helt faste procedurer, der skal sikre, at vi til enhver tid overholder Washington konventionen. Ud over at alle eksperter har direkte adgang til konventionens akter, så uddannes alle eksperter løbende ligesom vi rådfører os med relevante fagfolk og myndigheder. Derudover fører vi en intern liste kaldet ’Watch-out listen’, som dagligt opdateres med oplysninger, som vores eksperter skal være særligt opmærksomme på i forhold til indleveringer.

Generelt om Washington konventionen
Washingtonkonventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter er en international aftale, som trådte i kraft 1. juli 1975. Aftalen kaldes Washingtonkonventionen efter den by, hvor aftalen i 1973 faldt på plads mellem en række lande. Internationalt er konventionen bedst kendt som CITES efter den engelske forkortelse af Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. I Danmark har konventionen været gældende siden 24. oktober 1977, i Sverige siden 1. juli 1975, i Norge siden 25. oktober 1976, i Tyskland siden 20. juni 1976 og i Belgien siden 1. januar 1984. 181 lande over hele verden har tiltrådt konventionen.

Konventionen kontrollerer handlen (over landegrænser) med vilde dyr og planter. Det sker gennem overvågning og regulering af den internationale handel. Målet er kun at tillade en bæredygtig handel, - dvs. at man fjerner ikke mere fra bestandene af vilde dyr og planter, end de kan bære. I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser eller at det i visse tilfælde er helt forbudt at handle med visse dyr og planter - levende såvel som døde og produkter fremstillet af deres skind, fjer, tænder, mm. CITES omfatter omkring 5.000 dyrearter og ca. 28.000 plantearter. Arterne er, afhængigt af, hvor truede de er, opført på liste I, II eller III. Godt 1.000 af dem er så stærkt truede, at handel med dem er totalt forbudt (liste I). For de øvrige kræves særlige tilladelser til ind- og udførsel (liste II og III). Tilladelsen udgør et såkaldt CITES certifikat, som ansøges hos de lokale myndigheder.

CITES myndighed i Danmark – Miljøstyrelsen www.mst.dk
CITES myndighed i Sverige – Jordbruksverket www.jordbruksverket.se
CITES myndighed i Norge – Miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no
CITES myndighed i Tyskland – Bundesamt für Naturschutz www.bfn.de 
CITES myndighed i Belgien – CITES Unit under FSP Health www.health.belgium.be

Specifikt for elfenben
Al handel med uforarbejdet elfenben samt elfenben forarbejdet efter 3. marts 1947 er ikke tilladt.
 
Elfenben forarbejdet før 3. marts 1947 samt musikinstrumenter, indeholdende elfenben, som er fremstillet før 1975 og som er i aktiv anvendelse, tillades handel, hvis der foreligger et CITES certifikat.

Salg af effekter af kulturarvmæssig betydning – Unesco-konventionen

Generelt om Unesco-konventionen
The World Heritage Convention er en international aftale om beskyttelse af kultur-og/eller naturområder med en særlig universel betydning, den såkaldte 'verdensarv', indgået i 1972 i UNESCO's regi. Effekter omfattet af konventionen kan være fund fra arkæologiske udgravninger, dele af kunstneriske eller historiske monumenter, mønter, inskriptioner eller graverede segl, eller det kan være sjældne manuskripter, bøger eller genstande af etnologisk interesse.

auktionshuset.com og Unesco-konventionen
Vi er bevidste om, at vi som virksomhed har et ansvar i forhold til at gå forrest i arbejdet for bevarelsen af vores kulturarv. Ud over hvad konventionen foreskriver, fravælger vi til tider endvidere kulturgenstande, som vi på baggrund af etiske eller moralske hensyn ikke ønsker at sælge. Det er ulovligt at importere (og videresælge) kulturgenstande, der ulovligt er eksporteret fra andre lande. Ved tvivl om lovlighed afvises varer altid. Såfremt Auktionshuset.com præsenteres for en kulturgenstand, hvor der kan rejses tvivl om hvorvidt genstanden er udført lovligt eller hvor man ikke med rimelig sikkerhed kan fastslå oprindelsen, eller såfremt man direkte får oplyst, at den stammer fra fx en krigszone, afviser vi at sælge den.